Login  |  Register

Dictionary of Greek and the language of the former Yugoslav Republic of Macedonia

Oct 12, 2008 |
PR: 6
Dictionary of Greek and the language of the former Yugoslav Republic of Macedonia. ... Read more

Macedonian Reverse Dictionary

Oct 12, 2008 |
PR: 5
Macedonian Reverse Dictionary. Обратен речник на македонскиот јазик. ... Read more

IDIVIDI

Oct 12, 2008 |
PR: 4
Најпосетениот веб портал во Македонија... Проверете сами зошто е така! ... Read more

Freelang Macedonian English dictionary and English Macedonian dictionary.

Oct 12, 2008 |
PR: 4
Macedonian-English dictionary and English-Macedonian dictionary to download for free. ... Read more

Dicts.info Macedonian online dictionaries

Oct 12, 2008 |
PR: 2
All available Macedonian dictionaries by dicts.info. ... Read more

Macedonian (transliterated) English Dictionary

Oct 12, 2008 |
N/A
Macedonian (transliterated) English Dictionary. Recnik. ... Read more

Macedonian English Dictionary

Oct 12, 2008 |
N/A
Macedonian English Dictionary. ... Read more